Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Trivselsprofil

Her kan du læse vores trivselsprofil, som omhandler følgende temaer: Forældre, personale, organisering, pædagogik, fællesskab og inklusion, madordning for alle, krop og bevægelse samt sproget

Trivselsprofil i Kongevejens Børnehus.
For at sikre trivsel, udvikling og læring for alle børn har vi sat fokus på rammer, indhold og de vigtigste aktører i børnenes vuggestue- og børnehaveliv, nemlig børn, forældre og personale.
Det handler om, at kunne forstå verden, og det handler om at kunne bruge og håndtere verden!

forside ny  

Forældre

Forældreinddragelse
Forældresamtaler
Klare forventninger
Dialog og samarbejde

Forældrene er de vigtigste i barnets liv! Vi ved, at en aktiv familiekultur, hvor forældre involverer sig og er aktive i forhold til adfærd, udvikling og læring, giver barnet bedre livsbetingelser. Aktive forældre gør en forskel!
Personalet kan ikke erstatte forældrene, men vi kan bygge videre på det fundament som barnet kommer med hjemmefra.
For at opnå en god dialog og et godt forældresamarbejde, er det vigtigt at afstemme forventninger. Og vi skal dagligt involvere forældre i barnets udvikling, men også i, hvad der i øvrigt sker i børnegruppen.
Når vi inviterer til forældresamtaler, er vi forberedte og forventer det samme af forældrene.

GENSIDIGE FORVENTNINGER

Vi lægger vægt på fællesskab og engagement i dagligdagen.
I samarbejdet prioriterer vi gensidig respekt og troværdighed højt.
Vi forventer, at kommunikationen er konstruktiv, ærlig og åben.


 

 Forældre

Personale

Det gode arbejdsmiljø
Ressourceorientering
Faglig kompetente
Innovation
Anerkendelse og reflektion

Det gode børneliv er afhængigt af det gode arbejdsmiljø!

Det gode arbejdsmiljø er kendetegnet ved, at den enkelte ansatte trives og er glad for at gå på arbejde. Det er vigtigt, at vi finder balancen imellem hverdagens forudsigelighed og udfordringen i innovative handlinger.

Personalet er hinandens forudsætninger, og vi er altid i en proces, hvor vi arbejder på at forbedre vores arbejdsmiljø. Vi øver os i at være anerkendende og reflekterende i vores tilgang til hinanden og til børnene

At være en del af et fællesskab forpligter. Alle er vigtige i opgaveløsningen, og med en ressourceorienteret tilgang til både arbejde og kolleger lykkes tingene som regel.

Der stilles store krav fra både forældre og samfund til ansatte i dagtilbud. Derfor er uddannelse vigtig. Når personalet er veluddannet, er det lettere at se, forstå og skabe de rigtige udviklingsbetingelser for det enkelte barn og for fællesskabet.

 

Personale 

Organisering

De fysiske rammer
Gruppeopdeling
Samarbejde på tværs
Personalesammensætning
Ledelse

Vi er en aldersintegreret daginstitution med en vuggestueafdeling med 35 børn og en børnehaveafdeling med 87 børn. Kongevejens Børnehus ligger midt i Ikast by, og vi har gode indendørs fysiske rammer og en dejlig legeplads. Det betyder, at vi ofte bevæger os udenfor huset for få mere plads til udfoldelse.

Vi ved, at en forudsætning for et godt børneliv er trygge rammer, og det tilgodeser vi bl.a. ved at være stueopdelt med faste voksne. Børn lærer og udvikler sig i mange forskellige fora, og derfor arbejder vi også på tværs i huset. Jo ældre børnene er, jo mere samarbejde på tværs.

Alle børn har ret til og brug for et fællesskab! Det er vores opgave at organisere os sådan, alle børn oplever, at de er en del af fællesskabet. Det er vores opgave at sørge for, at alle barnets potentialer udnyttes.

Personalet består af pædagoger og pædagogmedhjælpere, af mænd og kvinder og af unge og ældre. Vi er forskellige som mennesker, men har et fælles mål for arbejdet med børnene.

 

 

 Organisering

 
Pædagogik                                                                     

Børnesyn og læringssyn
Pædagogiske læreplaner
Anerkendelse, respekt og tydelighed
Refleksion og justering
På tværs - i nye fællesskaber
Nærværende i nuet
Relationer og sociale færdigheder

Vores børne- og læringssyn er sammen med de pædagogiske læreplaner fundamentet i det pædagogiske arbejde.
Under siden PÆDAGOGIK kan du læse mere om pædagogiske læreplaner.

Vi og samfundet har i mange år haft fokus på det enkelte barn isoleret, mens vi nu i langt højere grad ser og forstår barnet i sammenhænge/fællesskaber.

Alle børn har brug for at blive set, hørt og benævnt hver dag, og vi øver os på at gøre det anerkendende og respektfuldt. For at sikre det gode børneliv og det gode læringsmiljø er det vigtigt med både tydelige voksne og tydelige rammer. Også rutinerne er vigtige, - det er her, børn lærer mange ting. Jo mindre børn er, jo flere gentagelser har de brug for, når de skal lære noget.

For at sikre bedst mulig praksis er det afgørende, at personalet via faglige reflektioner stopper op og justerer. Vi skal tilpasse os netop de børn, vi har.
Det er i relationen at barnet lærer og udvikler sig og derfor arbejder vi hele tiden med vores måder at være sammen på, både børnene imellem, børn og voksne imellem og voksne imellem.

I højere grad end tidligere arbejder vi på tværs. Det kan være på tværs af alder, køn, kunnen, etnicitet, stuer eller på tværs af vuggestue og børnehave. Her bliver børnene sat i nye fællesskaber, hvor de udfordres, men hvor de også oplever tryghed og styrke, da alle er værdifulde for fællesskabet.

Vi øver os i at være nærværende,  - vi vil gerne dyrke "de gyldne øjeblikke" med barnet eller gruppen. Det er vanskeligt og til tider umuligt. For at det kan lykkes bedre, har vi brug for, at kolleger og forældre ikke afbryder, men respekterer relationen og dialogen.

Pædagogik

Fællesskab og inklusion

Alle er værdifulde for fællesskabet
Vi-følelse
Forpligtende fællesskab
"Den gode historie"
Inklusion
Anerkendelse og respekt
Klare forventninger
Dialog og åbenhed

Alle børn, forældre og personale er værdifulde for fællesskabet i Kongevejens Børnehus. Det forpligter at være en del af et fællesskab, og det kræver aktiv deltagelse af alle. Når det lykkes, opnår vi en Vi-følelse og et ejerskab, som giver tryghed og gør stærk.

Vi dyrker "Den gode historie". Den frigiver psykologisk energi, og vi lærer og bliver glade og stolte.
Gode historier produceres af  børn og voksne, som trives! 

Inklusion er blevet et nøglebegreb de sidste år. Vi skal blive bedre til at inkludere de børn, vi har i dag, men på sigt også de børn, som traditionelt visiteres til specialgrupper.

Vi forstår inklusion sådan: at professionelle, i en mangfoldighedskultur tilrettelægger det pædagogiske arbejde således, at alle børn føler sig anerkendt og værdsat og opnår størst mulig læring og udvikling i fællesskab med andre.

For at få det bedste fællesskab, for at opnå inklusion, er det vigtigt, at forventningerne er afstemt. Vi øver os i at være tydelige, - og det hindrer os ikke i at være lydhøre overfor ændringer og nye tiltag.

I et fællesskab er anerkendelse af og respekt for bl.a. forskellighed afgørende, ligesom dialog og åbenhed er vigtige faktorer. Og grundlæggende kan man sige, at jo mere tryg man er i mødet med det specielle/det, der er anderledes, jo mere almindelig kan man møde det.

 

Fællesskab og inklusion 

Madordning for alle

Gode kostvaner
De 8 kostråd
Det gode måltid
Ingen slik og meget mindre sukker

Forekomsten af overvægt og fedme blandt danske børn og unge er et voksende problem. Vi indtager alt for mange kalorier og er for lidt aktive. Dette er en kurs, som ikke blot forældre, men også vi som daginstitution må gøre en aktiv indsats for at ændre.

Vi ved, at sunde kostvaner er vigtige at grundlægge allerede tidligt i barndommen, da disse har vist sig at blive ført med op i voksenlivet. Flere forskere har påvist en tydelig sammenhæng mellem sund kost og evnen til koncentration og indlæring. En ernæringsekspert har udtalt, at børn "bliver tomme i hovedet af tomme kalorier".
Derfor har Kongevejens Børnehus siden 2007 haft en fuldkostordning for alle børn og voksne.

Vi lever op til Fødevarestyrelsens "De 8 kostråd" og tilgodeser allergikere og børn, som af religiøse årsager ikke må få bestemt mad.
Vi har to køkkendamer, som tilbereder maden, og vi er underlagt egenkontrol. Det betyder, at børnene ikke deltager i madlavningen.

Men børnene ser, at frugt, grønt og købmandsvarer bliver leveret, og de kan dufte maden under tilberedningen.

De fælles måltider betyder, at de fleste af vore børn spiser varieret og gerne vil smage på noget nyt, - for det gør de andre ved bordet jo også.

Vi er en "slikfri" institution og det betyder, at børnene aldrig får slik hverken i institutionen eller når vi er til fødselsdage hjemme hos børnene. Vores børn efterspørger aldrig slik, de forbinder ikke slik med vuggestue og børnehave.
 

Under siden MADORDNING kan du læse om madplaner og kost- og slikpolitik.

Madordning for alle 

Krop og bevægelse

Fysisk aktivitet og læring
Sundhed og velvære
Brug af legeplads og lokalområdet
Sansemotorik i vuggestuen
Sang rytmik og bevægelse

Undersøgelser viser, at hvert femte barn i Danmark er overvægtige. Et højt BMI i barndommen er forbundet med øget risiko for hjerte-kar-sygdomme i voksentilværelsen, uanset senere vægtstatus. Så udover at sætte fokus på kost, er det også vigtigt at have fokus på fysisk aktivitet som en integreret del af  barnets hverdag.

Ikke alene forebygger fysisk aktivitet livsstilssygdomme, men den fremmer også barnets motoriske, psykiske og kognitive udvikling. Derfor forsøger vi, at indrette os både inde og ude, så der er fysiske/motoriske udfordringer. I 2012 blev vores legeplads renoveret, og her havde vi særlig fokus på mulighed for fysisk udfoldelse.

Vi er ude hver dag, og vi bruger ofte lokalområdet. Vi har gå-afstand til flere legepladser, parker og grønne områder og her leges og tumles og resultatet er glade børn med røde kinder.

I vuggestuen er alle børnene igennem et motorikforløb. Børnene synes at det er sjovt, og personalet har mulighed for at se det enkelte barns fysiske kunnen og efterfølgende sætte ind med en målrettet indsats hvis nødvendigt.
Link til sansemotorik

I maj og juni måned får alle børnehavebørn 5 svømmelektioner. Målet er, at barnet opnår tryghed og glæde ved fysisk udfoldelse i vandet.
Link til svømning

 Krop og bevægelse

Sproget

Sproget som omdrejningspunkt
Tosprogede


Ved hjælp af sproget får vi kontakt med andre mennesker. Sproget er ikke bare adgangsbillet til sociale fællesskaber men også til personlig udvikling. Det er også gennem sproget, at barnets viden om og forståelse af verden udvikles. Undersøgelser viser, at barnets tidlige sprogtilegnelse kan kædes sammen med barnets læsefærdigheder og dermed senere uddannelsesmæssige succes.

Sproget er omdrejningspunkt i vores pædagogik, f.eks. i vuggestuen, når det lille barn skal have skiftet ble, og i børnehaven, når den fireårige svigtes af  bedstevennen. Sproget er med til at skabe vores virkelighed.

Link til Sproggrupper m.m.

 

 

 Sprog

Kongevejens Børnehus
Kongevejen 1  -  7430 Ikast
Telefon 99 60 45 55  -  sunil@ikast-brande.dk